Tag: پایه ی دوازدهم

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دین و زندگی ۳ انسانی

نمونه سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی ۳

پایه دوازدهم رشته علوم انسانینمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم انسانی

سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  علوم انسانی خرداد ماه ۱۳۹۹ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  علوم انسانی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  علوم انسانی خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

.

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1484

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی عربی، زبان قرآن ۳ دوازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی، زبان قرآن ۳

پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 دوازدهم انسانی

سوالات و پاسخنامه درس عربی، زبان قرآن (۳)  علوم انسانی خرداد ماه ۱۳۹۹ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس عربی، زبان قرآن (۳)  علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس عربی، زبان قرآن (۳)  علوم انسانی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس عربی، زبان قرآن (۳)  علوم انسانی خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس عربی، زبان قرآن (۳)  علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1482

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی فارسی ۳ (کلیه رشته‌ها)

نمونه سوالات امتحانات نهایی فارسی ۳

پایه دوازدهم کلیه رشته‌ها

نمونه سوالات امتحان نهایی فارسی 3 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخنامه درس فارسی (۳)  پایه دوازدهم کلیه رشته‌ها خرداد ماه  ۱۳۹۹

رشته های علوم ریاضی و علوم تجربی

لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس فارسی (۳)  پایه دوازدهم کلیه رشته‌ها خرداد ماه  ۱۳۹۹

رشته های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس فارسی (۳)  پایه دوازدهم کلیه رشته‌ها دی ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس فارسی (۳)  پایه دوازدهم کلیه رشته‌ها شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس فارسی (۳)  پایه دوازدهم کلیه رشته‌ها خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس فارسی (۳)  پایه دوازدهم کلیه رشته‌ها دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1480

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحانات نهایی علوم و فنون ادبی ۳

پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

نمونه سوالات علوم و فنون ادبی 3 دوازدهم انسانی

سوالات و پاسخنامه درس علوم و فنون ادبی (۳)  علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس علوم و فنون ادبی (۳)  علوم انسانی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس علوم و فنون ادبی (۳)  علوم انسانی خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس علوم و فنون ادبی (۳)  علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1479

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی جغرافیا ۳ پایه دوازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحانات نهایی جغرافیا ۳

پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

نمونه سوالات امتحان جغرافیا (3) دوازدهم انسانی

سوالات و پاسخنامه درس جغرافیا (۳)  علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس جغرافیا (۳)  علوم انسانی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس جغرافیا (۳)  علوم انسانی خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس جغرافیا (۳)  علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1478