بایگانی برچسب: نمونه سوالات عمومی پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی رشته های علوم پایه پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال دوم ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه ترم تابستان ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه ترم تابستان ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال اول ۹۲-۹۱

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه ترم تابستان ۹۲-۹۱

دانلود

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1172

سوالات و پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی

اندیشه سیاسی امام خمینی

علوم انسانی

علوم پایه

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم ۹۴-۹۳

دانلود

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1161

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی رشته های علوم انسانی پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی علوم انسانی نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی علوم انسانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی علوم انسانی ترم تابستان ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی علوم انسانی نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی علوم انسانی نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی علوم انسانی ترم تابستان ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی علوم انسانی نیمسال اول ۹۲-۹۱

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی علوم انسانی نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی علوم انسانی ترم تابستان ۹۲-۹۱

دانلود

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1155

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم علوم انسانی نیمسال اول۹۴-۹۳

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم علوم انسانی نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم علوم انسانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم علوم انسانی تابستان ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم علوم انسانی نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم علوم انسانی نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم علوم انسانی ترم تابستان ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم علوم انسانی نیمسال اول ۹۲-۹۱

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم علوم انسانی نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم علوم انسانی ترم تابستان ۹۲-۹۱

دانلود

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1152