بایگانی برچسب: سیکل،کالوین،روزنه،تبدیل،نوری،شیمیایی،فتوسنتز،مرحله،اول،سلول،نگهبان،گیاه،ساختار،آلی،برش،عرضی،برگ،انیمیشن،فلش