سوال ها و پاسخنامه امتحانات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون های کارشناسی ارشد ۹۴

( کلیه رشته ها )

 

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ کلیک کنید.

کد و عنوان رشته امتحانی کد و عنوان رشته امتحانی
مجموعه زبان وادبیات فارسی دانلود
مجموعه علوم جغرافیایی دانلود
سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانلود
مجموعه زبان عربی دانلود
مجموعه علوم اقتصادی دانلود
مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانلود
مجموعه تاریخ دانلود
مجموعه علوم اجتماعی دانلود
فرهنگ وزبان های باستانی دانلود
مجموعه زبان شناسی دانلود
مجموعه الهیات ومعارف اسلامی دانلود
مجموعه فلسفه دانلود
مجموعه علوم تربیتی /۱ دانلود
علم اطلاعات ودانش شناسی دانلود
مجموعه زبان فرانسه دانلود
مجموعه زبان انگلیسی دانلود
مجموعه زبان روسی دانلود
مجموعه زبان المانی دانلود
مجموعه مدیریت جهانگردی دانلود
مجموعه حقوق دانلود
مجموعه ایرانشناسی دانلود
آموزش زبان ژاپنی دانلود
زبان وادبیات اردو دانلود
مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل دانلود
مجموعه مطالعات جهان دانلود
مجموعه باستان شناسی دانلود
مجموعه روانشناسی دانلود
مجموعه حسابداری دانلود
مطالعات زنان دانلود
مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی دانلود
مددکاری اجتماعی دانلود
پژوهش علوم اجتماعی دانلود
مجموعه مدیریت دانلود
مجموعه روان شناسی (۲) دانلود
مجموعه محیط زیست دانلود
مجموعه مدیریت اجرایی دانلود
مجموعه مدرسی معارف اسلامی دانلود
مطالعات دفاعی -استراتژیک دانلود
اطلاعات استراتژیک دانلود
اماد دانلود
مدیریت بحران دانلود
مجموعه علوم زمین دانلود
مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی دانلود
مجموعه شیمی دانلود
مجموعه فیزیک دانلود
مجموعه فوتونیک دانلود
مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی دانلود
اماروکاربردها دانلود
ریاضیات وکاربردها دانلود
مجموعه علوم کامپیوتر دانلود
زیست شناسی -علوم گیاهی دانلود
زیست شناسی -علوم جانوری دانلود
محیطزیست دریا دانلود
مجموعه زیست شناسی دریا دانلود
اقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/ دانلود
مجموعه تاریخ وفلسفه علم دانلود
مجموعه علوم شناختی دانلود
مجموعه مهندسی برق دانلود
مجموعه مهندسی نفت دانلود
مجموعه مهندسی پلیمر دانلود
مجموعه مهندسی معماری کشتی دانلود
مهندسی شیمی دانلود
مجموعه مهندسی صنایع دانلود
مدیریت درسوانح طبیعی دانلود
مهندسی عمران نقشه برداری دانلود
مجموعه مهندسی عمران دانلود
مجموعه دریانوردی دانلود
مجموعه مهندسی مکانیک دانلود
مجموعه مهندسی معدن دانلود
مجموعه مهندسی مواد دانلود
نانوفناوری -نانومواد دانلود
مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات دانلود
مجموعه مهندسی کامپیوتر دانلود
مجموعه مهندسی هوافضا دانلود
مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی دانلود
مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف دانلود
مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی دانلود
مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ دانلود
مهندسی طراحی محیطزیست دانلود
مدیریت نساجی دانلود
مهندسی فراوری وانتقال گاز دانلود
مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت دانلود
مهندسی ایمنی وبازرسی فنی دانلود
مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست دانلود
مجموعه ایمنی صنعتی دانلود
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری دانلود
مجموعه مهندسی کشاورزی اب دانلود
مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات دانلود
مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی دانلود
مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی دانلود
مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی دانلود
مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری دانلود
مهندسی کشاورزی -علوم خاک دانلود
مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور دانلود
مهندسی تولیدات گیاهی دانلود
مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات دانلود
مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب دانلود
مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی دانلود
مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی دانلود
مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی دانلود
مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست دانلود
مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانلود
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان دانلود
مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانلود
مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی دانلود
مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی دانلود
مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی دانلود
مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز دانلود
مدیریت کشاورزی دانلود
مهندسی فضای سبز دانلود
مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری دانلود
طراحی شهری دانلود
مجموعه معماری دانلود
مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی دانلود
نمایش عروسکی دانلود
مجموعه هنرهای نمایشی وسینما دانلود
مجموعه هنرهای تصویری وطراحی دانلود
مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی دانلود
مجموعه هنرهای موسیقی دانلود
مجموعه هنرهای ساخت ومعماری دانلود
طراحی صنعتی دانلود
فرش دانلود
طراحی پارچه ولباس دانلود
انگل شناسی دامپزشکی دانلود
فیزیولوژی دامپزشکی دانلود
بافت شناسی دامپزشکی دانلود
باکتری شناسی دامپزشکی دانلود
ایمنی شناسی دامپزشکی دانلود
بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی دانلود
بیوشیمی بالینی دانلود
سم شناسی دانلود
زبان فرانسه و زبان آلمانی دانلود
زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ دانلود
مجموعه علوم تربیتی /۲ دا

                                                   

                                                                                               

 


Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/698

پاسخی بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.