دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

(کلیه رسه ها و گرایش ها)

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵، به اطلاع می رساند سؤالات هر یک از رشته های امتحانی از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه

۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی

دریافت دفترچه

۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی

دریافت دفترچه

۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دریافت دفترچه

۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی

دریافت دفترچه

۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی

دریافت دفترچه

۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دریافت دفترچه

۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ

 دریافت دفترچه

۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی

 دریافت دفترچه

۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی

 دریافت دفترچه

۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی

 دریافت دفترچه

۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱

دریافت دفترچه

۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲

دریافت دفترچه

۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳

دریافت دفترچه

۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴

دریافت دفترچه

۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵

 دریافت دفترچه

۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه

دریافت دفترچه

۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱

دریافت دفترچه

۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی

دریافت دفترچه

۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه

دریافت دفترچه

۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی

دریافت دفترچه

۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی

دریافت دفترچه

۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲

دریافت دفترچه

۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی

 دریافت دفترچه

۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی

دریافت دفترچه

۱۱۲۶ – مجموعه حقوق

 دریافت دفترچه

۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
دریافت دفترچه

۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

دریافت دفترچه

۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو

دریافت دفترچه

۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

دریافت دفترچه

۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان

 دریافت دفترچه

۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی

دریافت دفترچه

۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی

 دریافت دفترچه

۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری

دریافت دفترچه

۱۱۳۷ – مطالعات زنان

دریافت دفترچه

۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

دریافت دفترچه

۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی

دریافت دفترچه

۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی

 دریافت دفترچه

۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت

 دریافت دفترچه

۱۱۴۳-مجموعه روان شناسی (۲)

 دریافت دفترچه

۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه

۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی

 دریافت دفترچه

۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی

 دریافت دفترچه

۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک

دریافت دفترچه

۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک

دریافت دفترچه

۱۱۵۶ – اماد

 دریافت دفترچه

۱۱۵۷ – مدیریت بحران

دریافت دفترچه

۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین

دریافت دفترچه

۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

دریافت دفترچه

۱۲۰۳ – مجموعه شیمی

دریافت دفترچه

۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک

دریافت دفترچه

۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک

دریافت دفترچه

۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی

دریافت دفترچه

۱۲۰۷ – مجموعه آمار

 دریافت دفترچه

۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی

دریافت دفترچه

۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر

دریافت دفترچه

۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی

دریافت دفترچه

۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری

دریافت دفترچه

۱۲۱۵ – محیطزیست دریا

دریافت دفترچه

۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا

دریافت دفترچه

۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/

دریافت دفترچه

۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم

دریافت دفترچه

۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی

 دریافت دفترچه

۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق

دریافت دفترچه

۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت

دریافت دفترچه

۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر

دریافت دفترچه

۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی

دریافت دفترچه

۱۲۵۷ – مهندسی شیمی

دریافت دفترچه

۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع

 دریافت دفترچه

۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی

دریافت دفترچه

۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری

دریافت دفترچه

۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران

دریافت دفترچه

۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی

دریافت دفترچه

۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک

 دریافت دفترچه

۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن

دریافت دفترچه

۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد

دریافت دفترچه

۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد

دریافت دفترچه

۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت دفترچه

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر

 دریافت دفترچه

۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا

دریافت دفترچه

۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی

دریافت دفترچه

۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف

دریافت دفترچه

۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی

 دریافت دفترچه

۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

دریافت دفترچه

۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست

دریافت دفترچه

۱۲۸۸ – مدیریت نساجی

 دریافت دفترچه

۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز

 دریافت دفترچه

۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت

دریافت دفترچه

۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی

دریافت دفترچه

۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست

دریافت دفترچه

۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی

دریافت دفترچه

۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری

دریافت دفترچه

۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب

دریافت دفترچه

۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

دریافت دفترچه

۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی

دریافت دفترچه

۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

دریافت دفترچه

۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی

 دریافت دفترچه

۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگل

دریافت دفترچه

۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک

دریافت دفترچه

۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی – علوم دام وطیور

دریافت دفترچه

۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی

دریافت دفترچه

۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی – شیلات

دریافت دفترچه

۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی – چوب

 دریافت دفترچه

۱۳۱۳ -علوم ومهندسی صنایع غذایی

دریافت دفترچه

۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی

 دریافت دفترچه

۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی

دریافت دفترچه

۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست

دریافت دفترچه

۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دریافت دفترچه

۱۳۲۱ – مجموعه منابع طبیعی – بیابان

دریافت دفترچه

۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

دریافت دفترچه

۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی

 دریافت دفترچه

۱۳۲۴- مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی

 دریافت دفترچه

۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی

 دریافت دفترچه

۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز

 دریافت دفترچه

۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی

دریافت دفترچه

۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز

دریافت دفترچه

۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری

دریافت دفترچه

۱۳۵۱ – طراحی شهری

 دریافت دفترچه

۱۳۵۲ – مجموعه معماری

دریافت دفترچه

۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی

 دریافت دفترچه

۱۳۵۶ – نمایش عروسکی

دریافت دفترچه

۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما

 دریافت دفترچه

۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی

 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی

 دریافت دفترچه

۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی

 دریافت دفترچه

۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری

 دریافت دفترچه

۱۳۶۲ – طراحی صنعتی

 دریافت دفترچه

۱۳۶۳ – فرش

 دریافت دفترچه

۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس

 دریافت دفترچه

۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه

۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی

 دریافت دفترچه

۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه

۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه

۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه

۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه

۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی

 دریافت دفترچه

۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی

دریافت دفترچه

زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه

دریافت دفترچه

زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۲۶ – صبح جمعه

دریافت دفترچه

زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1245

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.