نمونه های صوتی بخش آوایی کتاب فرهنگ و هنر هفتم

نمونه های صوتی بخش آوایی کتاب فرهنگ و هنر هفتم

http://dl.soalsara.ir/files/rahnamaee/honar/pic/ava1.jpg

درس اول- نمونه با ضرب های تند و کند نمونه مناسب برای این سن 
 نمونه سنتی با ضرب کند در آغاز و تند در ادامه فایل ۱ نمونه ۱ فایل۱
 نمونه کلاسیک با ضرب های تند فایل ۲ نمونه ۲  فایل۲
 نمونه لرستان با ضرب تند  فایل ۳ ترنم شرقی فایل۳
 نمونه لرستان با ضرب های کند فایل ۴ خاک مهر آئین  فایل۴
درس اول- نمونه با ضرب های منظم و نا منظم نمونه مناسب برای این سن
نمونه فایل ۵ نمونه ۱ فایل۱
تواشیح با ضرب های منظم فایل۶ نمونه ۲ فایل۲
نمونه با ضرب های منظم  فایل۷ نمونه ۳ فایل۳
نمونه بدون ضرب های منظم فایل۸ نمونه ۴ فایل۴
درس اول-یافتن الکو های تکرار شونده نمونه ۵ فایل۵
الکوی تکرار شونده در آغاز نمونه فایل۹ نمونه ۶ فایل۶
الکوی تکرار شونده ریتم از ثانیه دهم فایل۱۰ نمونه ۷ فایل۷
الکوی تگرار شونده از دقیقه شش و سی ثانیه فایل۱۱ نمونه ۸ فایل۸
درس دوم  لحن ملودی   نمونه ۹ فایل۹
کدام ملودی است و کدام نیست درس ۲ نمونه ۲ و ۱ فایل ۱۲ نمونه ۱۰ فایل۱۰
صدای پائین رونده و پائین رونده در ترکیب نمونه ۳ فصل ۲ فایل۱۳ نمونه ۱ ۱ فایل۱۱
ملودی در قالب مذهبی فایل۱۴ نمونه ۱۲ فایل۱۲
نوائی با صدای پور عطائی فایل۱۵ نمونه ۱۳ فایل۱۳
درس سوم رنگ صوتی   نمونه ۱۴ فایل۱۴
تشخیص تغییر رنگ  فایل۱ نمونه ۱۵ فایل۱۵
عریف صفت برای رنگ ه درس ۳ نمونه ۲ فایل۲ نمونه ۱۶ فایل۱۶
تغییر رنک نمونه ۱ فصل ۳  فایل۳ نمونه ۱۷ فایل۱۷
درس چهارم شکل نمونه ۱۸ فایل۱۸
تشخیص تکرار ها ۴-۱,۲,۳ فایل۱ نمونه ۱۹ فایل۱۹
تشخیص دوباره صداها ۴-۱ فایل۲ نمونه ۲۰ فایل۲۰
تشخیص تکرار نمونه ۱ فصل ۴ فایل۳ نمونه مناسب برای این سن 
تکرار ها شناخته و تعدادشان مشخص شود نمونه ۲ فصل ۴  فایل۴ نمونه۱ فایل۱
شمارش تکرار ها و نام گذاری هر ملودی تکراری فایل۵ نمونه۲ فایل۲
مثال دیگر برای نمونه ۱ فصل ۴ فایل۶ نمونه۳ فایل۳
نمونه ۳ از فصل چهارم فایل۷ نمونه۴ فایل۴
درس پنجم بافت نمونه۵ فایل۵
تک صدائی فایل۱ نمونه۶ فایل۶
 تواشیح چند صدائی فایل۲ نمونه۷  فایل۷
 نمونه ۱ برای ۵-۲ نمونه غیر سنتی فایل۳ نمونه۸ فایل۸
نمونه ۲ برای ۵-۲ نمونه سنتی فایل۴ نمونه۹ فایل۹
 نمونه مناسب برای این سن  نمونه۱۰ فایل۱۰
نمونه۱ فایل۱ نمونه۱۱ فایل۱۱
نمونه۲ فایل۲ نمونه۱۲ فایل۱۲
نمونه۳ فایل۳ نمونه۱۳ فایل۱۳
نمونه۴ فایل۴ نمونه۱۴ فایل۱۴
نمونه۵ فایل۵  نمونه مناسب برای این سن 
نمونه۶ فایل۶ نمونه۷ فایل۷
نمونه۸ فایل۸ نمونه۹ فایل۹
نمونه۱۰ فایل۱۰ نمونه۱۱ فایل۱۱
نمونه۱۲ فایل۱۲ نمونه۱۳ فایل۱۳
نمونه۱۴ فایل۱۴ نمونه۱۵ فایل۱۵
نمونه۱۶ فایل۱۶

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1243

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.