نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس جامعه‌شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحانات نهایی جامعه شناسی

پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

نمونه سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی

سوالات و پاسخنامه درس جامعه شناسی دوازدهم علوم انسانی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس جامعه شناسی دوازدهم علوم انسانی خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس جامعه شناسی دوازدهم علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1475

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه دوازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحانات نهایی فلسفه

پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

نمونه سوالات امتحان نهایی فلسفه دوازدهم انسانی

سوالات و پاسخنامه درس فلسفه  علوم انسانی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس فلسفه  علوم انسانی خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس فلسفه  علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1472

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی ریاضی و آمار ۳

نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم

سوالات و پاسخنامه ریاضی و آمار (۳) دی ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه ریاضی و آمار (۳) شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه ریاضی و آمار (۳) خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه ریاضی و آمار (۳) دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1471

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دین و زندگی ۳ تجربی و ریاضی

نمونه سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی ۳

پایه دوازدهم رشته‌های ریاضی‌فیزیک و علوم تجربی

نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم تجربی و ریاضی

سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  تجربی و ریاضی دی ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  تجربی و ریاضی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  تجربی و ریاضی خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  تجربی و ریاضی دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

.

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1470

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی عربی، زبان قرآن ۳ تجربی و ریاضی

نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی، زبان قرآن ۳

پایه دوازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی‌فیزیک

نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 دوازدهم تجربی و ریاضی

سوالات و پاسخنامه درس عربی، زبان قرآن (۳)  تجربی و ریاضی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس عربی، زبان قرآن (۳)  تجربی و ریاضی خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس عربی، زبان قرآن (۳)  تجربی و ریاضی دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1468